Genova emitterar framgångsrikt gröna hybridobligationer om 500 Mkr

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) har framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer om 500 Mkr under ett ramverk om totalt 1 250 Mkr (”Gröna Hybridobligationerna”). De Gröna Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 675 baspunkter fram till första inlösendagen. Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms Företagsobligationslista för Hållbara Obligationer.

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av de Gröna Hybridobligationerna. Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Gröna Hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket inklusive inlösen av utestående preferensaktier.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare för transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Denna information är sådan som Genova Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 17.30 CET.

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,4 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 190 000 kvm samt innehade 5 890 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se