Genova föreslår inlösen av samtliga utestående preferensaktier

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) meddelar att Bolaget idag har föreslagit inlösen av utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i Bolagets nu registrerade bolagsordning, såsom beskrivits i kallelsen till årsstämma i Genova som publicerades på Bolagets hemsida, www.genova.se, den 6 april 2021 (”Inlösen”). Baserat på utbetalningsdag den 14 juni 2021 kommer inlösenbeloppet uppgå till 130 kronor och 70 öre per inlöst preferensaktie. Avstämningsdag för inlösen föreslås vara den 9 juni 2021.

Årsstämmans godkännande och genomförandet av Inlösen är villkorat av att innehavarna av bolagets utestående obligationer 2020/2024 med ISIN SE0014808820 (”Obligationerna 2020/2024”) och obligationer 2019/2023 med ISIN SE0013222593 (”Obligationerna 2019/2023”) har godkänt Inlösen av preferensaktierna.

Bolaget har idag initierat skriftliga förfaranden (de ”Skriftliga Förfarandena”) under Obligationerna 2019/2023 och Obligationerna 2020/2024 i syfte att få innehavarnas godkännande att genomföra föreslagen Inlösen.

Genova har idag begärt att Intertrust Sweden (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna 2019/2023 och Obligationerna 2020/2024, ska skicka meddelanden om de Skriftliga Förfarandena inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna 2019/2023 och Obligationerna 2020/2024 i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 1 april 2021. Meddelandena om de Skriftliga Förfarandena är tillgängliga på Genovas hemsida, www.genova.se samt på Agentens hemsida, www.intertrustgroup.com.

Genova har emottagit åtagande att rösta för förslagen i de Skriftliga Förfarandena samt fått uttryckligt stöd för förslagen i de Skriftliga Förfarandena från innehavare av Obligationer 2019/2023 som representerar ca 54,4 procent av totala utestående nominella beloppet och från innehavare av Obligationer 2020/2024 som representerar ca 35,6 procent av totala utestående nominella beloppet.

Resultatet av de Skriftliga Förfarandena kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av de Skriftliga Förfarandena. Avstämningsdagen för röstning i de Skriftliga Förfarandena är den 14 april 2021 och sista dag för röstning är den 30 april 2021. De Skriftliga Förfarandena kan dock upphöra i förtid innan röstningsperiodens utgång om erforderlig röstmajoritet uppnås dessförinnan.

För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på trustee@intertrustgroup.com eller +46 70 68 819 10.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 6 april 2021 kl. 8.00 CEST.

OM GENOVAGenova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,4 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 190 000 kvm samt innehade 5 890 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se