Genova offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av sina gröna hybridobligationer vid Nasdaq Stockholm

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) emitterade den 5 mars 2021 gröna hybridobligationer om 500 Mkr under ett ramverk om totalt 1 250 Mkr (de ”Gröna Hybridobligationerna”). Bolaget har, i enlighet med hybridobligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av de Gröna Hybridobligationerna vid Nasdaq Stockholm på listan för hållbara obligationer och första dag för handel beräknas bli omkring den 12 april 2021. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.genova.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,4 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 190 000 kvm samt innehade 5 890 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se