Genovas meddelar resultat i skriftliga förfaranden och initierar en andra omgång skriftligt förfarande under ett av sina utestående obligationslån

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) meddelar att samtliga deltagare i det skriftliga förfarande som initierades den 6 april 2021 under Bolagets utestående obligationslån 2019/2023 med ISIN SE0013222593 godkänt inlösen av utestående preferensaktier och att det skriftliga förfarandet har avslutats framgångsrikt. Genova meddelar även att deltagare som representerar ca 98 procent av totalt deltagande i det skriftliga förfarande som initierades den 6 april 2021 under Bolagets utestående obligationslån 2020/2024 med ISIN SE0014808820 (Obligationerna”2020/2024”) röstade för Bolagets begäran om innehavarnas tillåtelse att genomföra inlösen av utestående preferensaktier. Dock uppfylldes inte kvorumkravet varför Bolaget har beslutat att initiera en andra omgång skriftligt förfarande.

Genova har idag begärt att Intertrust Sweden (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna 2020/2024, att skicka meddelande om en andra omgång skriftligt förfarande i enlighet med klausul 14.9 i villkoren för Obligationerna 2020/2024 för vilket det inte uppställs något krav på kvorum i enlighet med klausul 14.9 i villkoren för Obligationerna 2020/2024 (”Andra Skriftliga Förfarandet”).

Meddelanden om Andra Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna 2020/2024 i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 29 april 2021. Meddelandet om Andra Skriftliga Förfarande är tillgängliga på Genovas hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av det Andra Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Andra Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Andra Skriftliga Förfarandet är den 12 maj 2021 och sista dag för röstning är den 27 maj 2021. Dock kan det Andra Skriftliga Förfarandet upphöra i förtid innan röstningsperioden upphört om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.

För frågor kring administrationen av det Andra Skriftliga Förfarandet, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på trustee@intertrustgroup.com eller +46 70 68 819 10.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,4 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 190 000 kvm samt innehade 5 890 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se