Genova överväger emission av ytterligare gröna efterställda hybridobligationer under utestående grönt ramverk

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) emitterade den 5 mars 2021 gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om 500 Mkr med ISIN SE0015245519 och ett rambelopp om totalt 1 250 Mkr, under sitt gröna finansiella ramverk (”Gröna Finansiella Ramverket”). Genova har givit i uppdrag åt Carnegie Investment Bank AB (publ) att arrangera investerarmöten med start den 19 maj 2021, för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare gröna efterställda hybridobligationer under det Gröna Finansiella Ramverket. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Det Gröna Finansiella Ramverket finns tillgängligt på följande länk: https://genova.se/gront-finansiellt-ramverk/.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare för transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Denna information är sådan som Genova Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 08.30 CEST.

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2021 ägde Bolaget fastigheter till ett värde om cirka 6,6 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 230 000 kvm samt innehade 6 319 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se