Genova emitterar framgångsrikt ytterligare gröna hybridobligationer om 200 Mkr under utestående grönt ramverk

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) har framgångsrikt emitterat ytterligare gröna hybridobligationer om 200 Mkr under sitt gröna finansiella ramverk om totalt 1 250 Mkr (”Gröna Hybridobligationerna”). Efter emissionen av de Gröna Hybridobligationerna kommer totalt 700 Mkr vara emitterat under det gröna finansiella ramverket. De Gröna Hybridobligationerna har en evig löptid och emitterades på ett pris om 101% av nominellt belopp motsvarande ca. 3 månader STIBOR plus 650 baspunkter. Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms Företagsobligationslista för Hållbara Obligationer.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat arrangör och s.k. bookrunner i samband med emissionen av de Gröna Hybridobligationerna. Ett belopp motsvarande nettoemissionslikviden från de Gröna Hybridobligationerna, tillsammans med det belopp som erhölls i den initiala emissionen av gröna hybridobligationer den 5 mars 2021, kommer att användas i enlighet med det gröna finansiella ramverket inklusive inlösen av utestående preferensaktier.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare för transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Denna information är sådan som Genova Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 15:00 CEST.

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2021 ägde Bolaget fastigheter till ett värde om cirka 6,6 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 230 000 kvm samt innehade 6 319 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se