Sista dag för handel i Genovas preferensaktier blir den 7 juni 2021

Den 7 maj 2021 beslutade årsstämman i Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) om inlösen av samtliga preferensaktier i Bolaget med stöd av ett inlösenförbehåll i bolagsordningen. Som avstämningsdag för inlösen fastställdes den 9 juni 2021.

Årsstämmans beslut var villkorat av att innehavarna av bolagets utestående obligationer 2020/2024 med ISIN SE0014808820 och obligationer 2019/2023 med ISIN SE0013222593 senast den 27 maj 2021 godkänt bolagets inlösen av preferensaktierna i enlighet med skriftliga förfaranden initierade av Bolaget den 6 April 2021. Innehavarna av Bolagets utestående obligationer 2019/2023 med ISIN SE0013222593 godkände bolagets inlösen av preferensaktierna i ett skriftligt förfarande som avslutades den 30 april 2021. Innehavarna av Bolagets utestående obligationer 2020/2024 med ISIN SE0014808820 godkände bolagets inlösen av preferensaktierna i ett skriftligt förfarande som avslutades den 27 maj 2021.

Genova har därefter ansökt om avnotering av preferensaktierna med föreslagen sista dag för handel den 7 juni 2021. Genova har nu informerats om att Nasdaq godkänt Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Genovas preferensaktier på Nasdaq Stockholm blir den 7 juni 2021.

Inlösenförfarandet i sammandrag:

  • Inlösenbeloppet uppgår till 130 kr och 70 öre per inlöst preferensaktie inklusive upplupen del av preferensaktieutdelningen beräknad i enlighet med bolagsordningen. Den sammanlagda inlösenlikviden kommer att uppgå till 522 800 000 kronor.
  • Avstämningsdag för inlösen är den 9 juni 2021.
  • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att preferensaktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd. Utbetalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive preferensaktieägares VP-konto. För aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade sker utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
  • Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske den 14 juni 2021.
  • Aktieägare som önskar avyttra sina preferensaktier bör observera att sista dag för handel i preferensaktierna är den 7 juni 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2021 ägde Bolaget fastigheter till ett värde om cirka 6,6 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 230 000 kvm samt innehade 6 319 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2021 kl. 16.00 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se