Genova förvärvar fastighet med utvecklingspotential i Täby till ett underliggande fastighetsvärde om 92 Mkr

Genova har idag avtalat om förvärv av fastigheten Fuxen 3 i Täby till ett underliggande fastighetsvärde om 92 Mkr (20 909 kr/kvm) före avdrag för latent skatt. Fastigheten är idag uthyrd till närmare 90 procent med Wesdyne Sweden som hyresgäst med ett hyresavtal som löper fram till 2027. Årliga hyresintäkter för fastigheten uppgår till cirka 5,5 Mkr med ett förväntat initialt driftnetto om cirka 4,7 Mkr. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 4 400 kvm med en sammanlagd markyta om cirka 6 300 kvm. Tillträde är planerat till den 1 september 2021. Förvärvet kommer finansieras med en kombination av lån och egna medel.

På fastigheten Fuxen 3, beläget intill den nya stadsdelen Täby Park, har det sedan tidigare erhållits ett positivt planbesked för utveckling av bostäder. Genova bedömer att de framtida bostadsbyggrätterna kommer att uppgå till cirka 16 000 kvm ljus BTA.

Förvärvet i sammandrag:
Underliggande fastighetsvärde: 92 Mkr.
Tillträdesdag: 1 september 2021.
Uthyrningsbar yta: cirka 4 400 kvm.
Årliga hyresintäkter: cirka 5,5 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2021 kl. 14.00 CEST.

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 6,6 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 230 000 kvm samt innehade 6 319 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se