EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Genova överväger att ändra obligationsvillkoren för utestående seniora icke säkerställda obligationer 2024 samt att emittera ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer 2024

Ändringen av obligationsvillkor för seniora icke säkerställda obligationer 2024

Genova Property Group AB (publ) (“Genova”) emitterade den 9 september 2020 seniora icke säkerställda obligationer om 400 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr med löptid till 9 september 2024 (ISIN SE0014808820) (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). Sedan Obligationsemissionen har Genova ökat sitt fokus på hållbarhet och har även upprättat ett grönt finansiellt ramverk. Villkorat av att den nedan beskrivna planerade emissionen av ytterligare gröna Obligationer genomförs, har Intertrust (Sweden) AB, agenten som representerar Obligationsinnehavarna, på Genovas begäran gått med på att ändra obligationsvillkoren för Obligationerna i enlighet med klausul 17.1(a) i obligationsvillkoren för Obligationerna i syfte att omklassificera Obligationen till en ”grön” obligation.

Om den planerade Obligationsemissionen av gröna Obligationer genomförs kommer Genova att publicera ett pressmeddelande samt att offentliggöra de ändrade obligationsvillkoren på följande länk: https://genova.se/investerare/obligationer/.

Den planerade emissionen av gröna Obligationer

Genova har givit Nordea Bank Abp i uppdrag att i egenskap av ”sole arranger” och ”bookrunner” arrangera möten med obligationsinvesterare med start från 17 augusti 2021 för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare gröna Obligationer denominerade i SEK under dess befintliga gröna finansiella ramverk. En kapitalmarkandstransaktion kommer att följa förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

  Likviden från den planerade emissionen kommer att användas i enlighet med Genovas gröna finansiella ramverk.

  Det gröna finansiella ramverket finns tillgängligt på följande länk: https://genova.se/green-finance-framework/.
 

  Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har blivit utsedd till legal rådgivare i transaktionen.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde Bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl. 08:45 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se