Genova blir partner till Läxhjälpen

Från och med läsåret 2021/2022 kommer Genova Property Group att monetärt stötta stiftelsen Läxhjälpen i ett långsiktigt partnerskap som sträcker sig i tre år. Samarbetet syftar till att skapa förutsättningar för att fler elever ska klara grundskolan med gymnasiebehörighet, få ett ökat självförtroende och en starkare framtidstro. Läxhjälpens engagemang främjar ökad integration, ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle samtidigt som det bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta för en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och lärande för alla.

”Den insats och skillnad som Läxhjälpen gör för samhället och våra ungdomar är fantastisk. Vi är stolta över att kunna stötta deras engagemang för ökad studiemotivation och självkänsla, samtidigt som det hjälper fler att uppnå gymnasiebehörighet. Vi ser detta som en möjlighet att bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling, vilket ligger väl i linje med vår ambition på Genova.”, kommenterar Michael Moschewitz, VD Genova

”16 480 elever gick ut grundskolan förra året utan gymnasiebehörighet, vilket är ett stort samhällsproblem som vi vill motverka genom Läxhjälpsprogrammet. Detta kan vi göra tack vare finansiering från och samarbeten med bland annat engagerade företag. Vi är väldigt glada över att få in Genova som en partner då de likt oss värdesätter både resultat och kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt och långsiktigt med både elever, skolor, kommuner och företag, då vi ser att detta ger bäst resultat på sikt. I detta sammanhang och då Läxhjälpen arbetar för att utöka verksamheten årligen, är det särskilt glädjande att Genova väljer att gå in tre år redan från start. Genovas stöd betyder mycket och vi ser fram emot att utveckla samarbetet tillsammans.”, säger Alexander Rosenberg, partnerskaps- och insamlingschef Stiftelsen Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls läxhjälpsprogrammet från Malmö i söder till Umeå i norr, i över 60 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se