Ökat antal aktier och röster i Genova Property Group

Den 28 september 2021 beslutade styrelsen i Genova Property Group AB (publ) ("Genova") om en riktad nyemission av stamaktier i Genova med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 7 maj 2021. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 29 september 2021 till följd att antal stamaktier i Genova ökade med 2 400 000 och antalet röster i Genova ökade med 2 400 000. Således finns per idag 41 976 966 utestående stamaktier i Genova.

Per den 30 september 2021 uppgår det totala antalet aktier och röster i Genova till 41 976 966 aktier och 41 976 966 röster. Det totala antalet aktier består av 41 976 966 stamaktier, berättigade till en (1) röst vardera.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 Mdkr och en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 17.31 CEST.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se