Genova offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av ytterligare gröna icke-säkerställda obligationer 2020/2024 vid Nasdaq Stockholm

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) emitterade den 1 oktober 2021 ytterligare gröna icke-säkerställda obligationer om 100 Mkr med förfall under 2024 (”Gröna Obligationer”) under ett befintligt ramverk om totalt 750 Mkr med ISIN SE0014808820. Totalt emitterat belopp under ramverket uppgår därmed till 750 Mkr. Bolaget har, i enlighet med villkoren för de Gröna Obligationerna, ansökt om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna vid Nasdaq Stockholm på listan för hållbara obligationer och första dag för handel beräknas bli omkring den 27 oktober 2021. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.genova.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 otober 2021 kl 14.00 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se