Valberedning utsedd inför Genovas årsstämma 2022

I enlighet med den valberedningsinstruktion som fastställts av Genovas årsstämma har nu en valberedning utsetts inför årsstämman 2022.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Fredrik Ahlqvist, ordförande i valberedningen och utsedd av Micael Bile med bolag, Andreas Eneskjöld, utsedd av Andreas Eneskjöld med bolag, Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och Mikael Borg, styrelseordförande i Genova. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Information om valberedningens arbete finns på Genovas webbplats www.genova.se. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen genom e-post till valberedningen@genova.se eller med brev till Genova Property Group AB, Att: Valberedningen, Smålandsgatan 12, 111 46 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,6 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 252 000 kvm samt innehade 6 867 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2021 kl. 16:45 CET.

Genova Property GroupSmålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se