Genova Property Group har fastställt nytt tillväxtmål samt hållbarhetsmål

Styrelsen för Genova Property Group AB (publ) har fastställt ett kompletterande tillväxtmål för verksamheten samt hållbarhetsmål.

 

De operativa målen har kompletterats med ett tillväxtmål som anger att Genova vid utgången av år 2025 ska inneha ett fastighetsvärde om 20 miljarder kronor. Bolagets övriga opeativa mål, finansiella mål, riskbegränsningar och utdelningspolicy är oförändrade.

 

Som ett led i Genovas ökade hållbarhetsfokus har styrelsen fastställt hållbarhetsmål för verksamheten. Ett av hållbarhetsmålen avser miljöcertifiering av samtliga nyproducerade fastigheter samt de förvaltningsfastigheter som ägs långsiktigt och som ej omfattas av planerad projektutveckling. Certifieringarna utgör ett viktigt verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning med tydlig målstyrning, vilket kan bidra till att förbättra fastigheternas miljöprestanda.

 

Genova utformade 2020 ett grönt finansiellt ramverk som ligger till grund för hur likviden från gröna lån får användas. I takt med miljöcertifiering av fastigheterna är målet att finansieringen av nyproduktion och långsiktigt ägda förvaltningsfastigheter ska vara grön.

 

Genova ska ansluta sig till Science Based Target och senast vid utgången av 2023 sätta ambitiösa och vetenskapliga klimatmål i syfte att nå Parisavtalets målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

 

De operativa och finansiella målen samt hållbarhetsmålen utgår ifrån Genovas affärsplan med det övergripande målet att skapa värde för bolagets aktieägare. Värdeskapandet mäts över en konjunkturcykel som tillväxt i såväl långsiktigt substansvärde som förvaltningsresultat per stamaktie.

 

Operativt mål

  • Fastighetsbeståndets värde ska vid utgången av år 2025 uppgå till 20 miljarder kronor.

 

Hållbarhetsmål

  • All nyproduktion ska vara miljöcertifierad. Därutöver ska alla förvaltningsfastigheter som ägs och förvaltas långsiktigt miljöcertifieras fram till utgången av år 2023.
  • Andelen grön finansiering avseende nyproduktion och förvaltningsfastigheter ska uppgå till 85 procent vid utgången av år 2023.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,0 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 267 000 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl 08:15 CET.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se