Genova Property Groups årsredovisning 2021

Årsredovisningen för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats: www.genova.se.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

 

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,0 Mdkr och en uthyrbar yta om cirka 267 000 kvm samt innehade 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2022 kl 08.00 CEST.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se