Genova emitterar framgångsrikt ytterligare gröna hybridobligationer om 100 Mkr under utestående grönt ramverk

Genova Property Group AB (publ) (“Genova”) har idag framgångsrikt placerat ytterligare gröna hybridobligationer om 100 Mkr under sitt gröna finansiella ramverk om totalt 1 250 Mkr (de ”Gröna Hybridobligationerna”). Efter emissionen av de Gröna Ytterligare Obligationerna kommer totalt 800 Mkr vara emitterat under det gröna finansiella ramverket. De Gröna Hybridobligationerna har en evig löptid och emitterades på ett pris om 100,25% av nominellt belopp motsvarande ca. 3 månader STIBOR plus 668 baspunkter. Ett belopp motsvarande nettoemissionslikviden från de Gröna Hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med det gröna finansiella ramverket och Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms Företagsobligationslista för Hållbara Obligationer.

Nordea Bank Abp har agerat arrangör och sole bookrunner i samband med emissionen av de Gröna Hybridobligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,0 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 276 000 kvm samt innehade 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier och preferensaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se