Genova Property Group Delårsrapport januari–mars 2022

Perioden januari-mars 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 93,6 Mkr (63,6), en ökning med 47 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 63,5 Mkr (45,5), en ökning med 40 procent.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 166 procent till 30,9 Mkr (11,6) varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 19,2 Mkr (1,1), motsvarande 0,46 kr (0,03) per aktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 167,0 Mkr (103,5), motsvarande 3,19 kr (2,35) per aktie.
 • Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna ökade med 44 procent till 3 439,5 Mkr
  (2 388,7), motsvarande 81,94 kr (60,36) per aktie.

 

Händelser under och efter perioden

 • I januari hyrde Genova ut och förlängde hyresavtal i Lund, Uppsala, Nacka och Gävle om 9 600 kvm till en genomsnittlig avtalstid överstigande 7 år. Det totala hyresvärdet som sträcker sig över hela hyresperioderna för samtliga avtal uppgår till cirka 110 Mkr där Genovas investeringsåtagande uppgår till totalt cirka 8,9 Mkr.
 • I februari genomförde Genova en bytestransaktion med ADR Fastigheter där Genova avyttrade fastigheten Veddesta 5:12 i Järfälla innehållande ett long stay-hotell till ett underliggande fastighetsvärde om 214,5 Mkr och förvärvade en portfölj med fastigheter i Storstockholm, Nyköping och Hallstahammar till ett underliggande fastighetsvärde om 104 Mkr. Från- och tillträde skedde den 18 februari 2022.
 • I februari fastställde styrelsen i Genova nytt tillväxtmål samt hållbarhetsmål för verksamheten. Bolagets övriga operativa mål, finansiella mål, riskbegränsningar och utdelningspolicy är oförändrade.
 • I april utökade Genova och Green Group sitt samarbete genom att förvärva fastigheterna Veddesta 1:20 och Veddesta 1:29 som ligger i direkt anslutning till varandra inom utvecklingsområdet Södra Veddesta i Järfälla. Fastigheterna förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 115 Mkr. Uthyrningsbar yta är cirka 4 000 kvm med en tomtareal om cirka 13 000 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 8 Mkr.
 • I april emitterade Genova ytterligare gröna hybridobligationer om 100 Mkr under det gröna finansiella ramverket om totalt 1 250 Mkr. De gröna hybrid­obligationerna har en evig löptid och emitterades på ett pris om 100,25% av nominellt belopp motsvarande 3 månader STIBOR plus 668 baspunkter.
 • I april ingick Genova nya finansieringsavtal med Swedbank AB (publ) om totalt 3 200 Mkr, varav 350 Mkr utgörs av en revolverande kreditfacilitet. De nya faciliteterna hänför sig till Genovas befintliga förvaltningsportfölj och omfattar totalt 43 fastigheter. Refinansieringen stärker även Genovas likviditet med närmare 170 Mkr. De nya finansieringsavtalen sträcker sig till slutligt förfall i maj 2027, med en genomsnittlig kapitalbindningstid om cirka 4 år.

 

VD-KOMMENTAR 

Trots krig i Ukraina och en instabil omvärld har Genova inlett året med ett stabilt kvartal.  Vi redovisar stark utveckling i hyresintäkter, förvaltningsresultat och substansvärde samtidigt som vi fortsatte att växa organiskt genom framför allt vår projektutveckling. Efter periodens slut har vi genomfört en framgångsrik refinansiering kopplad till vårt gröna ramverk, av en betydande del av lånestocken. Genovas positiva ställning och stabilitet avspeglar sig i förmånliga villkor och lång kapitalbindning.

 

En ny omvärldssituation

Under kvartalet upplevde vi en helt förändrad omvärldssituation och nya marknadsförhållanden inom områden som påverkar fastighetssektorn och Genova. Energipriser och kostnader för byggmaterial går upp samtidigt som problem i logistikflöden kan ge störningar och förseningar i nybyggnadsprojekt. Det finns självklart utmaningar i denna utveckling för oss men vi kan också konstatera att Genovas affärsmodell och verksamhet har en motståndskraft och stabilitet med tydlig långsiktighet och trygga kassaflöden. Vi ser en viss påverkan på kostnadssidan av ökade energipriser men en stor del ligger på hyresgästerna genom avtal. Därtill är 98 procent av våra hyresintäkter inflationssäkrade genom indexuppräkning. I våra pågående projekt har vi upphandlingar till fasta priser som löper på vilket innebär att vi inte påverkas av kostnadsökningar på kort sikt.

 

Framgångsrik refinansiering

Genova har under vintern arbetat aktivt med att säkerställa vår finansiering och i april tecknade vi nya finansieringsavtal för cirka 3,2 miljarder kronor avseenden 43 fastigheter i vår befintliga förvaltningsportfölj vilket även stärker Genovas likviditet med närmare 170 Mkr. Finansieringsavtalen innebär att vi refinansierar en betydande andel av vår lånevolym, med lång kapitalbindning och till förmånliga villkor som sänker Genovas totala finansieringskostnader. Att vi kan genomföra denna framgångsrika refinansiering i nuvarande marknadsläge är både glädjande och viktigt för Genovas fortsatta utveckling. Vår affärsmodell med stabila kassaflöden från vår förvaltningsportfölj ger oss en god grund för bra finansieringsvillkor.

Även vårt intensifierade arbete med miljöcertifiering av både fastigheter och projekt som vi utvecklar för långsiktig egen förvaltning är centralt i den genomförda refinansieringen. De nya finansieringsavtalen är baserade på Genovas gröna ramverk och kan konverteras till grön finansiering när förvaltningsfastigheter blir miljöcertifierade, vilket är i linje med Genovas hållbarhetsmål som fastställdes under kvartalet. Vi har beslutat att all nyproduktion ska vara miljöcertifierad och målet är att även alla förvaltningsfastigheter som ägs och förvaltas långsiktigt miljöcertifieras fram till utgången av år 2023. Vår avsikt är också att 85 procent av Genovas finansiering avseende nyproduktion och förvaltningsfastigheter ska vara grön vid utgången av år 2023.

 

Långsiktig utveckling utifrån marknadsförutsättningarna

Under 2022 kommer Genova navigera med försiktighet i den nya marknadssituationen, och samtidigt fortsätta att utvärdera förvärvsmöjligheter som vi långsiktigt bedömer stärka Genova. Vi kommer ha ett tydligt fokus på utveckling av Genovas byggrättsportfölj med låga anskaffningsvärden som möjliggör hög lönsamhet och stark substanstillväxt. Idag har vi fem projekt i pågående produktion som löper enligt plan och vi färdigställer under 2022 fastigheter för inflyttning i Uppsala och Norrtälje som kommer att bidra till ökad intjäning. Vår bedömning är att marknadsförutsättningarna är fortsatt goda för utveckling av bostäder i Storstockholm, Uppsalaregionen och andra tillväxtregioner. Planen är att påbörja ytterligare byggnation under året. Med stabila kassaflöden och en god finansieringssituation har Genova en trygg grund att stå på även framåt.

 

Michael Moschewitz, VD

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 267 000 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 08.30 CEST.

 

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se