Detaljplanen för projekt Viby i Upplands-Bro har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Genovas stadsutvecklingsprojekt Viby, beläget i centrala Brunna i Upplands-Bro kommun har vunnit laga kraft. Därmed kan omvandlingen från en före detta handelsplats till en ny hållbar stadsdel påbörjas.

Fastigheten Viby 19:3, som är cirka 11 hektar stor, förvärvades av Genova under 2014 med en tydlig strategi om att omvandla området till en småskalig blandstad. Sedan dess har Genova arbetat aktivt med att driva fram en ny detaljplan. Planarbetet startade under 2016 och i nära dialog med såväl kommunen som medborgare har detaljplanen tagits fram med ett fokus på att skapa en hållbar och levande stadsdel som knyter samman angränsande verksamhetsområden och bostadsområden.

Den nya stadsdelen omfattar cirka 850 bostäder i varierade bostadstyper och storlekar, grundskola, förskola och centrumfunktioner med handel. Genova har tecknat avsiktsförklaringar med väletablerade aktörer för skola, förskola och en livsmedelsbutik. Raoul Wallenbergskolan avser etablera en F-9-skola om cirka 600 elever samt en förskola om cirka 120 barn med 20-åriga hyresavtal. Total beräknad uthyrbar yta vid färdigställande beräknas till cirka 60 000 kvm. Projektet delägs till 30 procent av fastighetsbolaget K2A och byggstart planeras ske under fjärde kvartalet 2022.

”Vibyprojektet är ett tydligt exempel på Genovas långsiktiga värdeskapande. Genova har sedan förvärvet 2014 arbetat metodiskt med att skapa förutsättningar för en helt ny stadsdel med olika boendeformer, service, skolor och grönområden. Vi är mycket glada att vi i nära samarbete med kommunen, invånare och verksamheter i området nu har lyckats möjliggöra detta och kan påbörja arbetet. Vi ser fram emot ett hållbart byggande och värdeskapande för alla involverade parter.”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,8 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 296 000 kvm samt innehade cirka 7 100 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se