Genova förvärvar ytterligare aktier i Järngrinden

Genova, som sedan tidigare äger 50 procent av aktierna i fastighets- och projektutvecklingsbolaget Järngrinden och har köpoptioner att förvärva resterande aktier, har förvärvat ytterligare 1 procent av aktierna i bolaget för 13 Mkr från Patrik Ivarson som därmed äger 49 procent av bolaget. Järngrinden blir därmed ett dotterbolag och konsolideras i Genovakoncernen från och med tillträdet den 31 december 2022.

 

I september 2021 förvärvade Genova 50 procent av aktierna i Järngrinden samt två köpoptioner att förvärva ytterligare 50 procent av aktierna inom fem respektive sju år. Genom Järngrinden har Genova etablerat sig som en relevant aktör i Västsverige med en väl fungerande plattform med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt på intressanta tillväxtorter såsom Göteborg, Borås, Kungsbacka, Varberg och Halmstad.

Sedan förvärvet och kapitaltillskottet 2021 har Järngrinden kunnat öka takten inom framförallt  förvärv av förvaltningsfastigheter med stabila kassaflöden och tydlig utvecklingspotential. Järngrinden har, utöver att fortsätta verksamheten inom projektutveckling, genomfört ett antal förvärv av kommersiella fastigheter med förädlingspotential. Detta har transformerat Järngrinden till ett bolag med en väsentligt större andel förvaltningsfastigheter än historiskt och därmed större balansomslutning. Genova bedömer att förändringen ökar behovet av transparens av innehavet, vilket uppnås genom att Järngrinden, efter Genovas förvärv av ytterligare 1 procent av aktierna i Järngrinden, konsolideras i Genovakoncernen.

För Genovakoncernen proforma per 30 september 2022 innebär detta att värdet av förvaltningsfastigheter och projekt ökar med cirka 1 000 Mkr till cirka 10 Mdkr och det årliga hyresvärdet med cirka 45 Mkr till cirka 455 Mkr, samtidigt som belåningsgraden sjunker till cirka 55 procent och räntetäckningsgraden ökar till 2,1 gånger. Därtill understryker detta förvärv Genovas ambition att utnyttja sina framtida köpoptioner att förvärva även resterande aktier.

”Vi är glada att vi genom förvärvet kan ta nästa steg i vårt partnerskap och införliva Järngrinden i Genovakoncernen som ett dotterbolag. Järngrinden har en stabil och växande verksamhet med förvaltningsfastigheter och lönsam projektutveckling i Västsverige som linjerar mycket väl med Genovas strategi och ambitioner. Vår plan är att på sikt utnyttja optionerna att förvärva även resterande del av Järngrinden”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova. 

’’Affären som genomfördes i september 2021 där Genova gick in som hälftenägare i Järngrinden har medfört att vi, trots de utmanande tiderna, än mer kunnat utnyttja marknadsläget och vara aktiva med förvärv och utveckling. Att jag nu äger 49 procent i Järngrinden förändrar i sak ingenting utan det är ’business as usual’ och hela mitt engagemang och fokus ligger på Järngrinden som vanligt. Jag och även mina kollegor på Järngrinden trivs dessutom väldigt bra med att ha Genova som delägare i bolaget och därför ville jag inte hindra Genova från att redan nu konsolidera in Järngrinden som ett dotterbolag för att mer tydligt synliggöra Järngrindens värden i deras koncern’’, säger Patrik Ivarson, delägare och grundare av Järngrinden.

 

Om Järngrinden

Järngrinden har sedan 1981 ägt och utvecklat moderna fastigheter i attraktiva lägen i Västsverige – huvudsakligen bostäder men också skräddarsydda helhetslösningar för storskaliga moderna byggnader för industri och logistik. Järngrinden hel- och deläger en kassaflödesgenererande fastighetsportfölj om cirka 1 150 Mkr med ett hyresvärde om cirka 70 Mkr och en projektportfölj omfattande cirka 132 000 kvm bostadsyta, fördelat på närmare 2 150 bostadsbyggrätter i olika skeden.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 9,0 mdkr och en uthyrbar yta om cirka 299 700 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se