Genova uppdaterar operativa mål

Som ett led i styrelsens årliga utvärdering för Genova har styrelsen beslutat att uppdatera bolagets operativa mål gällande pågående byggnation av egenproducerade bostäder samt andel hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter.

 

Genova har som mål att fortsatt leverera organisk tillväxt genom nyproduktion för långsiktig egen förvaltning. Mot bakgrund av den osäkerhet som för närvarande föreligger och förändrade marknadsförutsättnigar agerar dock Genova med ökad försiktighet avseende byggstart av planerade projekt. Det tidigare målet om 1 500 egenproducerade bostäder per år i pågående produktion uppdateras därför till 1 000 egenproducerade bostäder per år vid utgången av 2024.

 

Målet om andel hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter om 70 procent vid utgången av 2023 ändras till 55 procent vid utgången av 2023. Styrelsen anser att det nya målet ger en ökad flexibilitet i mixen av bostäder och kommersiella lokaler med inflationsjusterade hyror och därmed en bättre balans givet dagens marknadsförutsättningar. Revideringen ligger också i linje med konsolideringen av fastighetsbolaget Järngrinden den 31 december 2022, vilken medför en ökad andel hyresintäkter från kommersiella fastigheter.

 

Operativa mål

  • Pågående byggnation av egenproducerade bostäder ska uppgå till minst 1 000 bostäder per år vid utgången av 2024.
  • Hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter ska uppgå till minst 55 procent av Genovas totala hyresintäkter vid utgången av 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2023, kl 18.00 CET.

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 9,0 mdkr och en uthyrbar yta om cirka 299 700 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se