Genova Property Group Bokslutskommuniké januari–december 2022

Helåret januari-december 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 394,7 Mkr (319,9), en ökning med 23 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 277,8 Mkr (235,3), en ökning med 18 procent.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 22 procent till 120,8 Mkr (99,2), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 64,3 Mkr (39,2), motsvarande 1,53 kr (0,98) per aktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 255,9 Mkr (611,0), motsvarande 3,98 kr (13,66) per aktie.
 • Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna ökade med 9 procent till 3 584,1 Mkr
  (3 274,7), motsvarande 85,38 kr (78,01) per aktie.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

 

Kvartalet oktober–december 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 108,7 Mkr (94,7), en ökning med 15 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 71,7 Mkr (64,7), en ökning med 11 procent.
 • Förvaltningsresultatet minskade med 24 procent till 25,2 Mkr (33,3), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 9,2 Mkr (21,3), motsvarande 0,20 kr (0,51) per aktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till -159,8 Mkr (262,6), motsvarande -4,03 kr (5,92) per aktie.

 

Händelser under fjärde kvartalet

 • Henrik Zetterström anställdes som ny CFO och tillträdde tjänsten den 1 januari 2023.
 • Byggstart av Genovas stadsutvecklingsprojekt Viby i Upplands-Bro. Total beräknad uthyrbar yta vid färdigställande beräknas till cirka 70 000 kvm. Projektet delägs till 30 procent av fastighetsbolaget K2A.
 • I oktober antogs detaljplanen för Genovas kommande projekt i Ekeby, Uppsala omfattande bostäder och livsmedelsbutik.
 • I november tecknades avtal om förvärv av ytterligare 1 procent av aktierna i Järngrinden för 13 Mkr. Järngrinden blir därmed ett dotterföretag och konsolideras i Genovakoncernen från och med tillträdet den 31 december 2022. Genova äger sedan tidigare 50 procent av aktierna i Järngrinden och har köpoptioner att förvärva resterande aktier.
 • Genova stärkte sin finansiella stabilitet med en ny revolverande kreditfacilitet på 300 Mkr. Faciliteten är säkerställd och avsedd att användas för allmänna affärsändamål samt möjliggör lösen av befintliga icke säkerställda obligationer.

 

Händelser efter årets utgång

 • I januari genomförde Genova en riktad nyemission av cirka 3,6 miljoner nya stamaktier till en teckningskurs om 55 kronor per stamaktie och tillfördes därmed cirka 200 Mkr före avdrag för kostnader relaterade till nyemissionen. Investerarna i nyemissionen utgjordes av ett antal institutionella investerare. Genom nyemissionen stärks Genovas finansiella ställning och kapacitet att agera på värdeskapande möjligheter som förväntas uppstå då förutsättningarna på fastighetsmarknaden är under förändring.
 • I januari frånträddes ett av Järngrindens hyresrättsprojekt utanför Borås. Projektet bestod av 92 nyproducerade hyresrätter. Frånträdet har positiv påverkan på Genovas finansiella nyckeltal samt en resultateffekt om cirka 30 Mkr.
 • I januari tecknade Genova en femårig ränteswap om totalt 800 Mkr, vilket innebär att den totala derivatportföljen uppgår till drygt 35 procent av total utestående skuld hänförlig till bank.  
 • Under inledningen av året har Genova påbörjat en process för att eventuellt avyttra bolagets tillgångar i Palma i Spanien, ett färdigställt hotell och ett hotell under slutförande i maj 2023. Fastigheterna är ej av långsiktig strategisk karaktär för Genova och med låg skuldsättning skulle en försäljning frigöra betydande likviditet.
 • Styrelsen fattade den 21 februari 2023 beslut om att uppdatera bolagets operativa mål avseende pågående byggnation och andel av hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter.

 

VD-KOMMENTAR

2022 var på många sätt omvälvande. Pandemin avtog samtidigt som krig, stigande räntor, energipriser och inflation skapade osäkerhet. Att Genova redovisar en stabil finansiell utveckling med god tillväxt och stärkt intjäningsförmåga i en sådan omvärld är ett styrkebesked. Samtidigt tog vi viktiga steg för att säkra vår långsiktiga finansiering och likviditet parallellt med ett ökat hållbarhetsfokus. Fastighetsbolaget Järngrinden konsoliderades som dotterföretag i koncernen, vilket synliggör värden och stärker vår balansräkning.

 

Genova fortsatte att växa lönsamt under året genom färdigställda projekt och ett antal strategiska förvärv som bidrar med stabila kassaflöden. Hyresintäkterna steg med 23 procent och vi noterar en god tillväxt i förvaltningsresultat per aktie om 17 procent medan substansvärdet per aktie ökade med 9 procent. Ser vi på utvecklingen sedan 2019 har både förvaltningsresultat per aktie och substansvärde per aktie stigit med i genomsnitt 38 procent per år.

Merparten av våra hyresavtal inflationsjusteras enligt konsumentprisindex vilket stärker Genovas intjäning och utgör en motvikt till stigande räntor och ökade energipriser. Från januari 2023 innebär det ökade årliga hyresintäkter om cirka 35 Mkr. Vi noterar att våra hyresgäster generellt har förmåga att hantera höjda hyror och vi ser en fortsatt efterfrågan på Genovas lokaler. Den relativt låga snitthyran i vårt fastighetsbestånd, cirka 1 500 kr/kvm, är en bidragande faktor, liksom vår hyresgästmix. Cirka 60 procent av hyresintäkterna kommer från samhällsfastigheter, bostäder samt dagligvaruhandel vilket sammantaget ger god riskspridning.

 

Järngrinden införlivas i Genovakoncernen

I december 2022 införlivades fastighetsbolaget Järngrinden som dotterföretag i Genovakoncernen efter att vi förvärvat ytterligare 1 procent av aktierna i bolaget. Genova är sedan tidigare hälftenägare av Järngrinden och jag är glad att vi genom förvärvet tog nästa steg i vårt partnerskap. Järngrinden har en stabil och växande verksamhet med förvaltningsfastigheter och lönsam projektutveckling i Västsverige som linjerar mycket väl med Genovas strategi. Konsolideringen innebär att förvaltnings- och projekteringsfastigheter ökar med drygt 1 Mdkr och påverkar intjäningen framåt med cirka 60 Mkr i ökat årligt hyresvärde. Det synliggör därmed värden och stärker Genovas balansräkning. Vår plan är att på sikt utnyttja vår option att förvärva resterande del av Järngrinden.

 

Organisk tillväxt

Vi fortsatte att växa organiskt genom vår projektutveckling med inflyttning av ett äldreboende och hyresbostäder i första etappen i projektet Handelsmannen i Norrtälje. Våra övriga pågående projekt löper på enligt plan med totalt cirka 1 000 bostäder i Norrtälje, Enköping, Knivsta och Upplands-Bro med färdigställanden under 2023–2026. Arbetet med de första etapperna av vårt stadsutvecklingsprojekt i Viby i Upplands-Bro påbörjades efter att en ny detaljplan vann laga kraft under året. Ett fantastiskt roligt och viktigt steg för Genova. Vi ser fortsatt efterfrågan på nya hyresbostäder på våra kärnmarknader Storstockholm och Uppsalaregionen, liksom i vår nya region Väst.

 

Finansiering i fokus

En långsiktigt stabil finansiering är centralt för Genova och har i årets osäkra kapitalmarknad varit än mer i fokus. Vi har arbetat med att säkerställa finansieringen kommande år genom refinansieringar och förlängning av lån. Genom en riktad nyemission i början av 2023 stärkte vi Genovas finansiella ställning ytterligare och skapade kapacitet att agera på affärsmöjligheter som vi tror kan uppstå då förutsättningarna på fastighetsmarknaden är under förändring. Samtidigt kompletterades bolagets ägarbild med välrenommerade investerare som tror på och vill investera långsiktigt i Genova. Under inledningen av året har vi även påbörjat en process för eventuell försäljning av våra tillgångar i Palma i Spanien, ett färdigställt hotell och ett hotell under slutförande i maj 2023. Dessa fastigheter är ej av långsiktig strategisk karaktär för Genova och med låg skuldsättning skulle en försäljning frigöra betydande likviditet.

Genova är ett bolag med ett långsiktigt ägarperspektiv som strävar efter att vara väl rustade för att hantera alla sorters marknader och vi ser fram emot ett aktivt 2023. Med stabila kassaflöden från vår förvaltningsportfölj har vi kapacitet att hantera högre finansieringskostnader. Samtidigt ger egenskapade byggrätter till låga ingångsvärden och övervärden flexibilitet att gasa eller bromsa i projektutvecklingen, utifrån rådande marknadsförutsättningar.

 

Michael Moschewitz, VD

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,3 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 368 000 kvm samt innehade cirka 9 300 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023 kl. 08.30 CET.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se