Genova Property Group Delårsrapport januari–mars 2023

Perioden januari-mars 2023

 • Hyresintäkterna uppgick till 129,9 Mkr (93,6), en ökning med 38 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 90,9 Mkr (63,5), en ökning med 43 procent.
 • Förvaltningsresultatet minskade med 64 procent till 11,3 Mkr (30,9), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till -7,4 Mkr (19,2), motsvarande -0,16 kr (0,46) per aktie. Minskningen hänför sig främst till negativa värdeförändringar på fastigheter i joint ventures om cirka 19 Mkr samt ökade räntekostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till -40,2 Mkr (167,0), motsvarande -1,85 kr (3,19) per aktie.
 • Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna ökade med 7 procent till 3 685,1 Mkr (3 439,5), motsvarande 80,79 kr (81,94) per aktie.

 

Väsentliga händelser under och efter perioden

 

Första kvartalet

 • I januari genomförde Genova en riktad nyemission av cirka 3,6 miljoner nya stamaktier till en teckningskurs om 55 kronor per stamaktie och tillfördes därmed cirka 200 Mkr före avdrag för kostnader relaterade till nyemissionen.
 • I januari frånträddes ett av Järngrindens hyresrättsprojekt utanför Borås. Frånträdet har positiv påverkan på Genovas finansiella nyckeltal samt en resultat­effekt om cirka 30 Mkr.
 • I januari tecknade Genova en femårig ränteswap om totalt 800 Mkr.
 • Under inledningen av perioden påbörjade Genova en process för att eventuellt avyttra bolagets tillgångar i Palma i Spanien.
 • Styrelsen fattade den 21 februari 2023 beslut om att uppdatera bolagets operativa mål avseende pågående byggnation och andel av hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter.

 

Händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har 66 bostäder i projekt Tryckeriet i Norrtälje färdigställts med ett hyresvärde om cirka 6,0 Mkr.

VD-KOMMENTAR

En fortsatt osäker omvärld påverkar fastighetsmarknaden, med utmaningar i form av hög inflation och stigande räntor. Genova har under årets första kvartal haft ett tydligt fokus på likviditet och finansiering i syfte att minska skuldsättningen. Förvaltningsverksamheten utvecklas stabilt och våra pågående projekt löper på väl med planerade inflyttningar under året. Vi är trygga i vår affärsmodell och som alltid proaktiva för att möta och hantera förändringar på marknaden.

 

Genova fortsatte att växa under årets första kvartal med en ökning i hyresintäkter med 38 procent, där en del av ökningen kommer från dotterföretaget Järngrinden som införlivades i Genovakoncernen i december 2022. Driftöverskottet steg med 43 procent. Stigande räntekostnader samt framför allt negativa värdeförändringar i intressebolag om cirka 19 Mkr belastade förvaltningsresultatet som minskade till 11,3 Mkr jämfört med 30,9 Mkr i motsvarande period 2022. Även substansvärdet per aktie minskade. Ser vi på utvecklingen sedan 2019 har både förvaltningsresultat per aktie och substansvärde per aktie stigit med i genomsnitt 38 procent per år.

 

Merparten av våra hyresavtal inflationsjusteras enligt konsumentprisindex, vilket från januari 2023 innebär ökade årliga hyresintäkter om cirka 35 Mkr. Hyreshöjningarna under första kvartalet har generellt hanterats väl av våra hyresgäster. Vår bedömning är att den relativt låga snitthyran i vårt fastighetsbestånd, cirka 1 500 kr per kvm, är en viktig förklaring till detta. Vi har därtill en hyresgästmix som bidrar till en god riskspridning. Cirka 60 procent av hyresintäkterna kommer från samhällsfastigheter, bostäder och dagligvaruhandel. Att Genova arbetar mycket nära våra hyresgäster i förvaltningen, är viktigare nu än någonsin.

 

Pågående projekt

Genova kommer fortsätta att växa organiskt under 2023 genom färdigställande av flera projekt. De pågående projekten i Norrtälje, Enköping, Upplands-Bro och Knivsta, med totalt cirka 1 000 bostäder i olika skeden, utvecklas enligt plan. Projektet Segerdal i centrala Knivsta kommer successivt färdigställas under 2023 med inflyttningar från april och i Norrtälje flyttas ytterligare 66 bostäder in under första halvåret. Vi ser indikationer på en mer avvaktande hyresmarknad framför allt på den kommersiella sidan men upplever en fortsatt god efterfrågan på våra nya hyresbostäder.

 

Finansiering

I den marknadsmiljö vi befinner oss är balansräkningen och finansieringssituationen central. Genova har ett tydligt fokus på att säkerställa god likviditet och vi arbetar aktivt med att minska skuldsättningen under 2023. Under kvartalet genomförde vi en riktad nyemissionen till ett antal välrenommerade investerare som tror på och vill investera långsiktigt i Genova, och vi stärkte därmed vår finansiella ställning.

 

Vi kommer bland annat att återbetala vårt utestående obligationslån om 525 Mkr som förfaller under september 2023 med befintlig likviditet och har genomfört återköp för cirka 30 Mkr i obligationen med förfall 2024. Vår inriktning är att fortsätta att arbeta proaktivt genom att återköpa obligationer om så är möjligt i syfte att minska vår skuldsättning. Processen för att utvärdera en försäljning av våra tillgångar i Palma i Spanien fortlöper.

 

Trots en osäker marknad med svåra villkor för fastighetssektorn kan jag konstatera att Genovas verksamhet fortsätter att i grunden utvecklas väl inom såväl förvaltning som projektutvecklingen. Vi är som alltid långsiktiga i vårt förhållningssätt och fortsätter att agera för att säkra stabiliteten i Genova, oavsett marknadsläge.

 

Michael Moschewitz, VD

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 369 000 kvm samt innehade cirka 9 200 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl. 08.30 CEST.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se