Genova sätter klimatmål enligt Science Based Target initiative

Genovas har satt klimatmål som nu har validerats och publicerats av Science Based Target initative. Målet är att minska bolagets utsläpp av växthusgaser med 42 procent till 2030 från 2021 års nivåer inom scope 1 och scope 2, samt att mäta och minska utsläpp i scope 3. Det nya klimatmålet kompletterar Genovas befintliga hållbarhetsmål som avser miljöcertifiering och grön finansiering.

”Genova har ett gott utgångsläge i klimatarbetet vilket är resultatet av ett aktivt arbete med att minska bolagets utsläpp av växthusgaser. Vi har en låg förbrukning av fossila bränslen i verksamheten och använder enbart förnybar elektricitet”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Arbetet med att minska utsläpp i scope 1 och scope 2 kommer framöver ske i samarbete med Genovas fjärrvärmeleverantörer samt genom energieffektiviseringar i fastigheterna. Därtill kommer Genova förbättra datainsamling i scope 3 och vidta lämpliga åtgärder för att minska utsläppen även där över tid.

Klimatmålet är satt enligt de krav som gäller för små och medelstora bolag med syftet att bidra till att nå Parisavtalets målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 369 tkvm samt innehade cirka 9 200 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se