Valberedning utsedd inför Genovas årsstämma 2024

I enlighet med den valberedningsinstruktion som fastställts av Genovas årsstämma har nu en valberedning utsetts inför årsstämman 2024.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av Fredrik Ahlqvist, ordförande i valberedningen och utsedd av Micael Bile med bolag, Andreas Eneskjöld, utsedd av Andreas Eneskjöld med bolag, Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och Mikael Borg, styrelseordförande i Genova. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Information om valberedningens arbete finns på Genovas webbplats www.genova.se. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen genom e-post till valberedningen@genova.se eller med brev till Genova Property Group AB, Att: Valberedningen, Smålandsgatan 12, 111 46 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 366 000 kvm samt innehade cirka 8 900 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 10:40 CEST.

Genova – Smålandsgatan 12 – SE-111 46 Stockholm – www.genova.se