Genova avyttrar fastighet i Uppsala för 50 Mkr

Genova har avtalat om försäljning av fastigheten Boländerna 9:11 i Uppsala. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 50 Mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

Fastigheten har en uthyrbar yta om cirka 3 300 kvm med lager och lättindustri och är fullt uthyrd med ett årligt hyresvärde om cirka 4,0 Mkr. Genomsnittlig återstående avtalstid är 1,0 år.

”Det känns glädjande att överlåta en fullt uthyrd fastighet till en lokal aktör. Genova fortsätter arbeta proaktivt för att frigöra likviditet genom att avyttra fastigheter som inte utgör en del av vår långsiktiga strategi", kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

Frånträde planeras ske den 1 november 2023.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 370 000 kvm samt innehade cirka 9 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se