Genova avser att emittera nya gröna obligationer samt offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande under utestående obligationslån 2020/2024 inför planerad förtida inlösen av obligationslånet

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Genova”) har mandaterat Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) som joint bookrunners för att arrangera möten med kreditinvesterare med start den 6 november 2023 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer denominerade i SEK med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 500 miljoner och en förväntad löptid om 3 år under ett totalt ramverk om SEK 750 miljoner (de ”Nya Gröna Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

I samband med den potentiella transaktionen erbjuder Genova innehavare av Bolagets utestående obligationer 2020/2024 med ISIN SE0014808820 (”Utestående Obligationer ”) att delta i ett återköp där Bolaget kommer att köpa tillbaka Utestående Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 102,25 procent av nominellt belopp för de Utestående Obligationerna plus upplupen och icke betald ränta. Utestående Obligationer kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 27 oktober 2023 (”Återköpsdokumentet”).

Innehavare av Utestående Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att få prioritet i tilldelningen av de Nya Gröna Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. Återköpserbjudandet är villkorat av att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs. Återköpserbjudandet löper ut vid stängningen av böckerna för emissionen av de Nya Gröna Obligationerna om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Bolaget kommer offentliggöra tidpunkten för stängning av Återköpserbjudandet i samband med att böckerna öppnas för emissionen av de Nya Gröna Obligationerna.

Bolaget har även idag skickat ett villkorat meddelande om förtida inlösen till samtliga innehavare av de Utestående Obligationerna. Samtliga Utestående Obligationer kommer att förtidsinlösas i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna, villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Gröna Obligationerna. Om villkoret är uppfyllt kommer datumet för inlösen att vara den 24 november 2023 och de Utestående Obligationerna kommer att inlösas till ett belopp motsvarande 102,25 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta.

Återköpsdokumentet och meddelande om förtida inlösen finns under följande länk: https://genova.se/investerare/obligationer/.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) att agera arrangörer och s.k. joint bookrunners i samband med en emission av de Nya Gröna Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39,
michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,3 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 370 000 kvm samt innehade cirka 9 000 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023, kl 08.15 CEST.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se