EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Genova meddelar tidpunkten för stängning av återköpserbjudandet

Med referens till Genova Property Group AB (publ)s (”Bolaget” eller ”Genova”) pressmeddelande från den 27 oktober 2023, enligt vilket Bolaget, i samband med den potentiella transaktionen av nya seniora icke säkerställda gröna obligationer med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 500 miljoner (de ”Nya Gröna Obligationerna”), erbjöd innehavare av Bolagets utestående obligationer 2020/2024 med ISIN SE0014808820 (de ”Utestående Obligationerna”) att delta i ett återköp beskrivet i återköpsdokumentet daterat 27 oktober 2023 (”Återköpsdokumentet”) i enlighet med bestämmelserna och villkoren beskrivna i Återköpsdokumentet (”Återköpserbjudandet”).

I enlighet med Återköpsdokumentet, meddelar Bolaget härmed att Återköpserbjudandet kommer att löpa ut idag, 8 november 2023, i samband med att böckerna stängs för emissionen av de Nya Gröna Obligationerna, såvida det inte förlängs, öppnas igen, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara den 16 november 2023. Återköpserbjudandet förblir villkorat av att emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs (enligt definitionen i Återköpsdokumentet). 

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har mandaterats som s.k. dealer managers för återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har mandaterats som juridisk rådgivare.

Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://genova.se/investerare/obligationer/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,3 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 370 000 kvm samt innehade cirka 9 000 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023, kl 11.00 CET.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se