EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Genova emitterar framgångsrikt nya gröna obligationer, tillkännager resultatet av återköpserbjudandet och utnyttjar sin rätt att genomföra en förtida inlösen av befintliga obligationer

Genova Property Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Genova”) har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer (de ”Nya Gröna Obligationerna”) till ett initialt belopp om SEK 500 miljoner och tillkännager resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Genovas befintliga seniora icke säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, ISIN SE0014808820, förfall i september 2024 och med ett utestående belopp om SEK 722,5 miljoner (de ”Utestående Obligationerna”). Erbjudandet löpte ut kl. 12:00 CET den 8 november 2023. Innehavare av de Utestående Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av de Utestående Obligationerna motsvarande ett totalt nominellt belopp om SEK 547,5 miljoner. Genova kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och återköpa de Utestående Obligationer som har accepterats inom ramen för Återköpserbjudandet. Likviddag för Återköperbjudandet förväntas vara den 16 november 2023.

”Genova har nu hanterat samtliga våra obligationsförfall 2023, vilket innebär att nästa förfall sker först i november 2026. Totala obligationsskulden har minskat från cirka 1 300 Mkr till 500 Mkr med positiv effekt på finansnetto och intjäning. Fokus framgent är fortsatt att värna balansräkningen och säkerställa god likviditet”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Återköpserbjudandet har lämnats på de villkor som anges i ett återköpsdokument daterat den 27 oktober 2023 (”Återköpsdokumentet”).

De Nya Gröna Obligationerna emitterades under en total ram om 750 miljoner kronor, löper med en rörlig ränta på 3m Stibor + 595 räntepunkter och förfaller i november 2026. Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer.

I enlighet med Genovas underrättelse om villkorad förtidsinlösen av de Utestående Obligationerna som offentliggjordes den 27 oktober 2023 avser Genova, under förutsättning att villkoren däri uppfylls, utnyttja sin rätt till förtida inlösen. De Utestående Obligationerna kommer vid en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 102,25 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta och likviddagen för sådan förtida inlösen förväntas vara den 24 november 2023.

Återköpsdokumentet och meddelande om förtida inlösen finns under följande länk: https://genova.se/investerare/obligationer/.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat arrangörer och s.k. joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna samt agerat s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,3 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 370 000 kvm samt innehade cirka 9 000 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023, kl 18.30 CET.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se