Trygga och attraktiva förvaltningsfastigheter

Genova äger och förvaltar en ständigt växande portfölj av kommersiella fastigheter. Vi fokuserar på att förvärva fastigheter med potential och framtida utvecklingsmöjligheter. Vår förvaltning präglas av stabila hyresgäster och långsiktiga partnerskap där vi tillsammans utvecklar lokaler och kringmiljöer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra hyresgästers verksamheter.

Nära samarbete med hyresgästerna

Genom sin egen förvaltningsorganisation erbjuder Genova en trygg, kostnadseffektiv och välfungerande fastighetsförvaltning. Det innebär både hög servicegrad och ett nära samarbete med våra hyresgäster. Genom fortlöpande återkoppling från hyresgästerna ges möjlighet att direkt göra anpassningar som gynnar hyresgästerna. Målet är att fungera som en långsiktig partner till hyresgästerna och bidra till att utveckla lokaler och kringmiljö för att skapa bästa möjliga förutsättningar för deras verksamheter. Genova har idag ett väletablerat samarbete med ett flertal hyresgäster som haft verksamhet i bolagets fastigheter under lång tid.

Diversierat fastighetsbestånd

Genova har ett diversifierat bestånd av förvaltningsfastigheter som huvudsakligen består av kontors-, handels- och industrifastigheter i goda lägen. Fastigheterna är indelade i tre geografiska områden; Storstockholm, Uppsala och övriga landet. Av marknadsvärdet återfinns cirka 90 procent i Storstockholm och Uppsala. Genovas fastighetsbestånd präglas av stabila hyresgäster varav en hög andel utgörs av verksamheter inom den offentliga sektorn. Övriga större hyresgäster återfinns inom dagligvaruhandeln.

Förvärvsprocessen

Genova arbetar aktivt med att identifiera intressanta fastigheter att komplettera existerade portfölj med. Vi fokuserar i hög grad på att utvärdera fastigheter med utvecklingspotential vad gäller till exempel vakanser, eftersatt underhåll, ägarproblem eller finansieringssvårigheter. Genova har kontinuerligt kontakter med mäklare och konsulter avseende nya affärsmöjligheter och söker aktivt upp potentiella förvärvsfastigheter. Vi inriktar oss främst på fastighetsaffärer i storleksordningen 30 till 1 000 Mkr.

Stabila hyresgäster

Genovas fastighetsbestånd präglas av stabila hyresgäster, med en hög andel inom den offentliga sektorn samt inom dagligvaruhandel. Den genomsnittliga löptiden för hyreskontrakten i Genovas fastighetsbestånd uppgår till cirka sex år och fördelas på ett hundratal hyresgäster. Bland Genovas hyresgäster återfinns både privata företag och verksamheter inom offentlig sektor: kommunala omsorgsbolag, myndigheter, fackförbund, landsting, ledande företag inom försvarsindustrin, handelsföretag, väletablerade bilhallar samt en av Sveriges främsta grundskolor, Stiftelsen Uppsala Musikklasser. Den sistnämnde hör tillsammans med Coop och Scanreco till Genovas största hyresgäster.

För kommuner

I nära samarbete med kommuner och landsting tar Genova fram helhetslösningar för vård- och omsorgsboenden. Det innebär samordning och projektledning av hela processen från koncept till färdigt boende inklusive projektering, bygg och förvaltning. Vare sig det gäller äldreboende, trygghetsboende, seniorboende eller gruppboende har Genova kunskap om vilka speciella krav som gäller och kan leverera effektiva lösningar och högsta kvalitet.

God kvalitet och funktion

Vi arbetar för att skapa skräddarsydda fastigheter där kommuner, landsting eller privata operatörer kan driva olika former av verksamheter inom vård och omsorgssektorn. Målet är att bygga omsorgsboenden som är integrerade i de befintliga eller nybyggda fastigheterna, med den uttalade ambitionen att undvika en ”institutionsstämpel”. Genova ser det som naturligt att skapa omsorgsboenden med samma utgångspunkt i behov, god kvalitet och lägets förutsättningar som för andra former av bostäder. Det handlar med andra ord även om att anpassa arkitektonisk form och utförande efter den omgivande miljön och skapa välbyggda och väl fungerande boenden. Visionen är att bygga ekonomiskt och med långsiktig förädling och förvaltning av fastigheterna skapa trygghet och ekonomisk bärighet både för kommuner och fastighetsförvaltare. Genova utvecklar och förvaltar i mindre omfattning även förskolor.