Med omsorg för hyresgästen

För att vara en framgångsrik fastighetsägare måste vi bedriva aktiv förvaltning och förstå vår kunds affär och fastigheternas roll i den stora helheten. 

Genovas fastighetsbestånd präglas generellt av hyresgäster med långsiktig horisont för sin verksamhet i lokalerna. En hög andel av hyresgästerna verkar i den offentliga sektorn samt inom dagligvaruhandeln. Den genomsnittliga löptiden för hyreskontrakten i Genovas fastighetsbestånd uppgick vid årets slut till cirka sex år och fördelas på cirka 200 hyresgäster. Bland hyresgästerna finns både privata företag och verksamheter inom offentlig sektor: kommunala omsorgsbolag, myndigheter, fackförbund, landsting, ledande företag inom försvarsindustrin, handelsföretag, väletablerade bilhallar samt Stiftelsen Uppsala Musikklasser.

5  hörnstenar i vår fastighetsförvaltning 

Långsiktighet

Vår affärsprocess utgår från affärsidén. Vi bygger, köper och utvecklar fastigheter för människor och företag utifrån hyresgästernas, samhällets och kundernas behov. Fastigheterna utvecklas och förvaltas på ett hållbart och lönsamt sätt vilket skapar värdetillväxt. Genova driver idag projekt med utveckling av omsorgsboenden och hyresbostäder och kommer i ökad utsträckning därmed att fungera som hyresvärd även för bostadshyresgäster. Målet är att vara en personlig hyresvärd med effektiv förvaltning som möter hyresgästernas behov. Vi strävar efter att uppnå ett långsiktigt värdeskapande i allt vi gör. Det är en av anledningarna till att vi strävar efter att all vår nyproduktion ska miljöcertifieras. 

Erfarenhet

Med vår gedigna kunskap och samlade erfarenheter av fastighetsförvaltning och byggnation av både bostäder och lokaler erbjuder vi en samlad kompetens inom att utveckla och förtäta våra städer. Vi förvaltar cirka 140 000 kvadratmeter kommersiell yta, främst kontors- och butikslokaler. 

Engagemang

Genova ska erbjuda en trygg, effektiv och personlig fastighetsförvaltning. Att vi själva ansvarar för våra fastigheters förvaltning är en förutsättning för att kunna säkerställa en hög och jämn kvalitet. Det gör att vi snabbt och effektivt kan åtgärda problem och samtidigt uppfattas som lyhörda och närvarande. Varje fastighet har en dedikerad förvaltare, vilket gör att vi kan arbeta med en hög servicenivå och skapa långsiktiga relationer. Det innebär både hög servicegrad och ett nära samarbete med bolagets hyresgäster. 

En god affärspartner

För oss är det viktigt att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och vi vill att de ska uppleva att deras kontorslokaler, och därigenom relationen med oss som hyresvärd, bidrar till deras affär. Förmågan att agera affärsmässigt, lyssna in kundens behov och erbjuda en produkt som är anpassad därefter är central.

Hållbarhet

Vi vill bidra till kundernas hållbarhetsarbete genom att skapa goda förutsättningar i våra fastigheter. När en kund exempelvis ska tillträda en ny lokal anpassas denna efter företagets önskemål. Under processen arbetar vi för att optimera resursanvändningen och strävar efter att de material och lösningar som används är hållbara och har en lång estetisk livslängd. Vi ska även erbjuda central källsortering som fungerar enligt principen att det ska vara enkelt att göra rätt.