Örnsberg omvandlas till levande stadsmiljö

Örnsberg

Kommun
Stockholm

Innehåll
Bostäder

Arkitekt
ÅWL

Örnsbergs industriområde i Hägersten planeras nu för att utvecklas till en funktionsblandad stadsmiljö med ca 1300 nya bostäder, förskolor, verksamheter och nya mötesplatser. Det tidigare slutna området öppnas upp och nya kopplingar skapas mellan Örnsberg och Axelsberg samt till Mälaren. Vinterviken ligger inom promenadavstånd och Örnsberg har en egen tunnelbanestation efter tunnelbanans röda linje

Genova är en av ett flertal fastighetsägare som tillsammans med staden driver detaljplaneprocessen för att planlägga de 18 berörda fastigheterna i omdaningsområdet. Samrådet håller på mellan 3 maj – 13 juni. I samband med detta håller staden ett öppet hus med kortare presentationer den 19 maj kl. 17 – 20 i Hägerstensåsens medborgarhus.

I projektet ges möjligheten till mer sammankopplad stadsmiljö där nya stadskvaliteter skapas samtidigt som ett stort antal nya bostäder möjliggörs, i ett kollektivtrafiknära läge. Idag består området av en bebyggelse uppförd mellan 1940- och 1990-tal som varierar stort i skala, byggnadsform, material och färgsättning samt placering inom fastigheten. Merparten av bebyggelsen har genomgått ombyggnader och byggts till allt eftersom behov och verksamheter ändrats, vilket också förstärker den brokiga karaktären. Områdets kulturmiljö och dess karaktärsdrag tillför en historisk dimension i utvecklingen av området.

Den befintliga strukturen har hanterats varsamt genom att gatustrukturen i stora drag har nyttjats och tillkommande bebyggelse har inpassats. Området är sammanhållet med tydliga stråk och tätare gaturum. I kvarteren öppnar bebyggelsen öppnar upp sig mot bostadsgårdar som ger plats för umgänge och rekreation.

Strukturförslaget består av sammanlagt sex kvarter i tre områden som skiljer sig något i karaktär. I vårt kvarter, kv.1, planerar vi för ca 100 bostäder i varierade storlekar. Huset gestaltas med klassiska kvaliteter och former som känns igen genom enkla och rena volymer med en väl omhändertagen detaljomsorg och kvalitativa materialval. Bostadsgården utformas med inspiration från lapptäcken och delas in för att fyllas med en rad funktioner såsom odlingsytor, privata och gemensamma vistelseytor med pergola och trädäck.

Läs gärna mer och ta del planhandlingarna via stadens hemsida:
https://vaxer.stockholm/ornsbergsindustriomrade

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan