Klostergårdens centrum stärks och utvecklas

Kommun
Lund

Innehåll
Bostäder, Centrum

Skede
Samråd

Arkitekt/er
Marge

Tillsammans med Klostergårdens nya station utgör Genovas utveckling, genom förtätning av bostäder, en viktig faktor för att levandegöra dagens stadsdelscentrum i Klostergården.

Området beskrivs ofta som ett av miljonprogrammets mest lyckade exempel, men planerades och påbörjades innan miljonprogrammet. Hjärnan bakom Klostergården stavas Sten Samuelsson, professor i arkitektur vid Lunds tekniska högskola 1964–1983. Han är en av de främsta företrädarna för svensk modernistisk efterkrigsarkitektur. Klostergårdens centrum planerades och byggdes utifrån 1960-talet stadsplaneringsideal med bilen i fokus. Idag upplevs centrumet slutet och stängt och har inget tydligt avtryck i omgivningen.

Förslaget för utvecklingen av fastigheten Nordanvinden 3 bygger på principen bevara och utveckla utifrån de kvalitéer som finns på platsen. Den befintliga centrumbebyggelsen är tillsammans med kyrkan och torget de delar med störst kulturhistoriskt värde och ska bevaras. I den östra delen av fastigheten föreslås två nya volymer som i typologi och storlek anknyter till övrig bostadsbebyggelse i Klostergården. Volymerna utgörs av två lamellhus på 6 våningar plus en terrassvåning, utformade som hus-i-park med förgårdsmark och växtlighet närmast fasad.

Utvecklingen bidrar till ytterligare liv till platsen vilket främjar att tryggheten stärks i området. Likt resten av Klostergården medför det parknära läget ytterligare boendekvalitet till de nya bostäderna.