Nya stadsrum i Ekeby

Kommun
Uppsala

Innehåll
Bostäder, Livsmedel

Skede
Antagen detaljplan

Arkitekt/er
DinellJohansson

Hela kvarteret Hindsgavl ska utvecklas och förstärkas som en mittpunkt i närområdet. Den nya bebyggelsen kommer anpassas efter områdets befintliga arkitektur och struktur.

Ekeby är en stadsdel i västra Uppsala, cirka 2 km från centrum. Här finns en egen tydlig bebyggelsekaraktär och en stark lokal gemenskap. Stadsstrukturen, från början av 1980-talet, relaterar till rutnätsstaden i Uppsalas centrala delar men har också tydliga drag av planeringsideal från 1960- och 70-talet med generös förgårdsmark, trafikseparering och en grönska i stadsbilden. Kvarteret Hindsgavl planerades som områdets servicecentrum där kärnan i etableringen var en dagligvarubutik med tillhörande markparkering på asfaltsytor, vilket finns på platsen även idag.

Syftet med utvecklingen är att modernisera dagens livsmedelsbutik, tillskapa fler bostäder samt vidga och förstärka områdets samlingspunkt – torget. Den nya bebyggelsen bygger vidare på områdets bebyggelsekaraktär med halvöppna kvarter, uteplatser som bidrar till gemenskap mellan boende, remsor med förgårdsmark, uppskjutande bebyggelse som markerar torget och så vidare.

Den nya bebyggelsen i kv Hindsgavl placeras så en ny torgyta skapas mellan Nordengatan och Fredriksbergsparken. Detta förstärker det befintliga, men svaga, sambandet genom området. Tillsammans med de nya butikslokalerna som vänder sig mot torget skapas en levande mötesplats i Ekeby.

För ytterligare information besök Uppsala kommuns projektsida: Kvarteret Hindsgavl – Uppsala kommun