Levande kvarter som underlättar och berikar vardagslivet

Kommun
Uppsala

Innehåll
Bostäder, Centrum

Skede
Planbesked

I korsningen av Gamla Uppsalavägen och Vattholmavägen ligger kvarteret Löten, som vi tillsammans med kommunen planerar för att utveckla till ett nytt vardagskvarter som berikar såväl platsen som sin omgivning.

Idag karaktäriseras platsen av en indragen bebyggelse från gatan med kringliggande asfaltsparkeringar, vilket vi vill ändra på. I stället vill vi ta hand om fastighetens potential att bidra till kommunens övergripande vision om en utveckling av Gamla Uppsalavägen och Vattholmavägen till stadsstråk som naturlig förlängning av innerstaden.

I arbete med en ny detaljplan för fastigheten skapas möjlighet till en mer effektiv och hållbar markanvändning som samtidigt stärker stadskvaliteter, främjar liv och rörelse samt erbjuder nya bostäder och service till platsen. Utvecklingen tar vid den pågående utvecklingen inom området och blir en naturlig fortsättning på Norra Kapellgärdet kvartersstruktur.

En ny bebyggelse mot Gamla Uppsalavägen medverkar till att forma ett tydligt och sammanhållet gaturum och även mot Vattholmavägen skapar entréer och levande bottenvåningar aktivitet till gatan. Bebyggelsen hålls ihop mot spåren och ger möjligheten till en tyst grön bostadsgård med ytor för såväl rekreation som lek. Siktlinjerna mot Domkyrkan och utblickar från lägenheterna omhändertas för att ge vid utsikt och generösa ljusinsläpp.

Vi ser att kvarteret Löten utvecklas mot ett nytt vardagskvarter som berikar såväl platsen som sin omgivning. Ett kvarter som bidrar till en tät och sammanhållen stad, som knyter an till sin omgivning och innerstaden. Ett kvarter som ger en kvalitativ livs- och boendemiljö för en enkel, rolig och hållbar vardag. Ett kvarter som uppmuntrar till möten och mångfald, med liv ute som inne. I bostaden, trapphuset, gården och gatan. Ett kvarter som präglas av detaljrikedom och variation, som löser och underlättar vardagen. Ett kvarter som är resilient och robust, som är säkrat inför framtidens vardag. Ett kvarter för livets alla skeden.