Viby genom livet

Viby

Kommun
Upplands-Bro

Innehåll
Bostäder, Skola, Förskola, Centrum, Övrig service

Skede
Antagen detaljplan

Övrig
Info

Med den levande blandstaden som förebild får Brunna tillbaka en levande plats – som en hållbar stadsdel för livets alla skeden. Präglat av liv och aktivitet i hus och däremellan. I en miljö med egen identitet och stark karaktär.

I Viby, Brunna, Upplands Bro mittemellan naturreservat, bostadsområde, golfbana och ett större verksamhetsområde har vi sedan 2016 drivit planläggningen för en helt ny stadsdel i nära samarbete med kommunen.

Efter handelsplatsens stora matvaruaktör lämnade platsen, öppnades möjligheten upp för att omvandla en öde plats utifrån dess egentliga potential. Med närheten till Gröna dalen, idrott, golf, goda kommunikationer samt kopplingen till befintliga bostäder och arbetsplatser i närområdet ser vi hur Nya Viby kan växa fram till en ny trivsam och levande stadsdel.

Småstaden och trädgårdsstaden har varit utgångspunkten och förlaga när Viby planerats. Den nu antagna detaljplanen medger 850 nya bostäder, ny grundskola och förskola samt närservice i olika former. Här skapas även nya mötesplatser, gator och stråk som tydligt kopplar an till omgivande landsbygd och natur.

I projektet har trygghetsperspektivet varit centralt och vi har anpassat den nya strukturen och bebyggelsen där efter. Utgångspunkten för bostäderna har varit att skapa en bra blandning av såväl bostadstypologier som upplåtelseform. Nya Viby erbjuder en blandad och socialt trygg funktionsblandning där förskola, grundskola, dagligvaruhandel och närservice finns i anslutning till bostäderna. Detta gör också att behovet av bil minskas i området och de boende ges större frihet att välja färdmedel i sin vardag.

I strukturen blandas flerbostadshus med radhuskvarter, kring bebyggelsen skapas trivsamma stråk, siktlinjer samt små och stora platser att stanna till vid. Husens materialitet och gestaltning medverkar till att ge området sin iden­titet och skapar igenkänning samt tillhörighet för de boende. Centralt genom området präglar publika funktioner. Här finns torget som blir områdets naturliga mötesplats för boende och besökare, dit stråk kopplas och livsmedelsbutiken samt vardagsservice växer fram. Invid finns skolan med generösa lek- och gårdsytor, samt det gröna cykelstråket som förbinder Viby med angränsande områden.

När vi blandar funktioner i stadsrummet och stadsmiljön skapas en offentlig och tillgänglig miljö med rätt förutsättningar till ett aktivt liv under fler timmar på dygnet. Skolans idrottshall kan nyttjas till fritidsändamål helger och kvällstid och verksamhetslokaler möjliggör för ett rikt innehåll för att aktivera Viby torg som områdets naturliga samlingspunkt. Tillsammans gör detta att tryggheten i området främjas och möjligheten för intressanta möten i vardagen uppstår.

Vi sätter nytt liv på platsen. I Nya Viby ryms alla utifrån ledorden hjärta, hållbarhet och hemkänsla.