Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av centrala Storvreta.

Storvreta

Kommun
Uppsala kommun

Innehåll
Bostäder

Arkitekt
Arkitema

Efter en givande medborgardialog fortsätter nu planläggningen tillsammans med kommunen och Botrygg i vår gemensamma ambition att utveckla Storvreta centrum.

Storvreta är Uppsala kommuns näst största tätort och utpekad i översiktsplanen som prioriterad för utveckling. Tätorten växer och med fler invånare behövs utvecklade mötesplatser, bostäder och service. Vi vill aktivt medverka till detta.

Områdets utveckling görs med utgångspunkt i dess naturliga förutsättningar, områdeskaraktär och alla de värdefulla insikter som medborgardialogen resulterat i, där drygt 1600 svar inkom. Tack för all värdefull input.   

Ambitionen är att skapa en aktiv och levande centrumdel i Storvreta som värnar den befintliga strukturen och närheten till stationen. Nya bostäder, mötesplatser och utvecklad service kan växa fram, samtidigt som gator, stråk och torget rustas upp. Det gör att området stärks som en naturlig och central samlingsplats för hela Storvreta, och där Ärentunavägen utvecklas till ett attraktivt och levande stråk från stationen i öster vidare mot biblioteket i väster.

Gestaltningen och utformningen av området bygger vidare på den befintliga karaktären i omnejden. Genom en variation av taklandskap och fasader förvaltas småstadskaraktären och nya möjligheter att bosätta sig och verka i centrum växer fram.

Läs gärna mer och ta del planhandlingar via kommunens hemsida:
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/storvreta/pagaende-utveckling/storvreta-centrum/

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan