Sydöstra Vikdalen

Sydöstra Vikdalen

Kommun
Nacka Kommun

Innehåll
Bostäder

Arkitekt
Andreas Martin Löf

Här vill Genova utveckla nya bostadskvarter som har stark karaktär och identitet.

Ett av Nacka kommuns största och mest centrala projekt är överdäckningen av Värmdöleden intill Nacka centrum. Genom överdäckningen förbinds Nacka centrum med Nacka strand och nya förutsättningar för stadsutveckling skapas för angränsande områden. Inom en relativt snar framtid kommer också tunnelbanans blå linje att förlängas från Kungsträdgården via Södermalm och Sickla till Nacka centrum, vilket gör att området kring Nacka centrum i framtiden kommer förtätas och få en mer stadsmässig karaktär.

Genova ser stor utvecklingspotential i planerna för ett utvidgat och mer stadsmässigt Nacka centrumområdet och har därför förvärvat en större fastighet mellan den framtida överdäckningen och den pittoreska villabebyggelsen i Östra Vikdalen. Idag består fastigheten av en kontorsbyggnad med tillhörande markparkering. 

Genova vill utveckla fastigheten med nya bostadskvarter med stark karaktär, identitet och attraktionskraft. Tomten med sin dramatiska topografi som trappar uppåt mot norr kan användas för att utveckla olika bostadstypologier som kan berika området genom verklig arkitektonisk variation och inte bara stilmässig variation i fasad. Kommunens tankar om att koppla den nya kvartersbebyggelsen stilmässigt till Östra Vikdalens småskaliga villabebyggelse är både en spännande tanke och en utmaning.


Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan