Västra Knivsta

Västra Knivsta

Kommun
Knivsta kommun

Innehåll
Bostäder

Kommunstyrelsen i Knivsta kommun har beslutat att utse Genova till en av fyra ankarbyggherrar för Västra Knivsta. Avtalet innebär en option att förhandla med kommunen om markanvisning för bostadsbebyggelse inom programområdet för Västra Knivsta. Markanvisningen omfattar cirka 250 lägenheter.

Knivsta kommunen har ingått ett avtal med staten (”Fyrspårssavtalet”), varigenom staten åtar sig att bygga ut järnvägen från dagens två spår till fyra spår utmed sträckan länsgränsen Stockholm/Uppsala genom Knivsta och till Uppsala. Kommunen har i gengäld genom ett avtal med staten avseende bostadsbyggande, åtagit sig att genom planläggning möjliggöra bebyggelse av 15 000 nya bostäder i områdena Alsike och Nydal fram till och med år 2057.

Kommunen har påbörjat ett programarbete för västra Knivsta, med målsättningen att stadsdelen ska utvecklas till en fullvärdig stadsdel med bland annat cirka 9 000 nya bostäder.

Knivsta är idag en välmående småstad på behändigt pendlingsavstånd till både Uppsala och Stockholm. Mot bakgrund av Knivstas centrala läge i tillväxtregionen har ett avtal ingåtts med staten där kommunen lovar att se till att 15 000 nya bostäder kan uppföras i en blandad och hållbar stadsstruktur fram till 2057, i utbyte mot att staten bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt bygger en ny station i Alsike.

Under 2019 har vi bland annat tagit fram en övergripande målbild för Knivsta – Alsike samt en fördjupad programskiss/struktur för Västra Knivsta. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med kommunen, bland annat genom workshopar med lokalpolitiker och tjänstepersoner. Både målbild och programskiss utgör tidiga skisser med syftet att skaffa en första överblick, och i nuläget är det arbetsmaterial och inte beslutade handlingar.

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan