Vi bygger värden

Genovas strategi att driva en kombinerad verksamhet med förvaltning av kommersiella lokaler och utveckling av bostäder i storstadsregionen Stockholm, inklusive Uppsala, samt utvalda tillväxtregioner är en tydlig framgångsfaktor. Ett vägval som har resulterat i en mycket stabil och trygg bas.
Genovas Affärsidé
Att med långsiktighet, hållbarhet och engagemang som kompass – förvärva, förvalta och utveckla moderna och attraktiva kommersiella fastigheter och bostäder.

5 steg i vår värdeskapande förädlingsprocess

KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Genova har byggt upp en portfölj av stabilt avkastande kommersiella fastigheter som vid utgången av 2018 hade ett värde om cirka 2,6 Mdkr. Det är fastigheter i goda lägen i tillväxtregioner som vi bedömer har potential att förädlas och som dessutom utgör den största källan till våra framtida byggrätter. Genova har en stark balansräkning med goda underliggande kassaflöden som bidrar till god finansiering och ett långsiktigt perspektiv. Möjliga förvärvsobjekt omfattar kassaflödesgenererande fastigheter, fullt eller delvis uthyrda med potential för utveckling och uthyrning. Genovas ambition är att fastigheterna som förvärvas på sikt även ska ge möjlighet till nya byggrätter.

FINANSIELL KONTROLL OCH KAPITALEFFEKTIVITET

Genova har en flexibel och bred tillgång till finansiering som inkluderar eget kapital, banklån och marknaden för preferensaktier och obligationslån. Internt genererade medel från slutförda projekt skapar positiva kassaflöden som kan finansiera fortsatta förvärv av kommersiella fastigheter, samtidigt som kassaflödet från de kommersiella fastigheterna säkerställer och tryggar vår likviditet.

EGEN PROJEKTUTVECKLING

Genova etablerade tidigt en egen projektorganisation för att få kontroll över kvalitet, effektivitet och ekonomi vid genomförande av egna projekt. Som fastighetsbolag arbetar vi engagerat för att driva processerna i detaljplanerna framåt så att vi kan påbörja nybyggnation av nya fastigheter och samtidigt förbättra servicen i området. Idag planlägger vi för såväl bostäder, kontor, handel samt förskolor, skolor och äldreboenden. Vi anpassar produkten och upplåtelseformen till vad som är möjligt och efterfrågas i varje enskilt projekt och område.

SYSTEMATISERING OCH STANDARDISERING

Genova arbetar för att ständigt förbättra kvaliteten i projekten med bibehållen ambitionsnivå vad gäller höjden på arkitektur och hållbarhet. Verksamheten är organiserad för att arbeta i strukturerade processer med tydliga beslutspunkter som skapar förutsättningar för god uppföljning och kontroll. Vi arbetar just nu med att effektivisera byggverksamheten och göra den mer skalbar. Genom fortsatt systematisering och standardisering kan vi bygga allt från logistik, kontor, bostäder, skolor och omsorgsfastigheter.

NYPRODUKTION

Genova har etablerat en stark position som utvecklare av attraktiva fastigheter i Stockholms- och Uppsalaregionen. Verksamheten har de senaste åren expanderat med stadsutvecklingsprojekt i utvalda lägen i andra svenska storstadsområden. Idag ligger vårt fokus på att bygga fastigheter för egen förvaltning med långsiktighet, god arkitektur och hållbarhet som ledord. Att driva en verksamhet som kombinerar byggnation, fastighetsutveckling och förvaltning har visat sig vara en framgångsrik strategi för Genova. Nedan VD Michael Moschewitz och försäljningschef Linda Frisk.