Viby 19:3 på samråd,
med småstaden som förebild

Genova förvärvade 2014 fastigheten Viby 19:3, en före detta handelsplats belägen mittemellan ett stort arbetsplatsområde och Brunna bostadsområde. Handelsplatsens stora aktör, Coop Forum, har flyttat till nya lokaler i Norrboda och platsen har idag ingen större publik verksamhet. Ambitionen är därför att utreda möjligheten att utveckla området med blandad bebyggelse för bostäder, skola, handel och service i mindre skala.

En viktig kvalitet i Viby är de inre rummen och sekvenserna mellan dem. Att ta vara på områdets storlek för att skapa en tydlig identitet utåt med ett gemytligt inre. Därför får området något högre bebyggelse i sina yttre kanter och lägre byggnader i dess mitt. Genom att blanda typer av bostäder och bebyggelse i hela området skapas trivsamma stråk, siktlinjer samt små och stora platser att stanna till. Byggnadernas materialitet och stil ger området sin identitet och skapar igenkänning.

Nära cykelstråk och busshållplatser ligger skolan med idrottshallen. I södra delen av området med gård i den kuperade naturmiljön ligger förskolan med åtta avdelningar.

Torget präglas av den stora, nedsänkta lekplatsen i södra delen och uteserveringen i norr. Här finns livsmedelsbutik, service och möjligheter till restaurang och café med uteserveringar.

Stadsutvecklingens tre byggstenar

Stadsutveckling vilar på tre viktiga byggstenar: Gemensamma rum, stråk och bebyggelse. Det är med aktiva val för var och en av dessa byggstenar som Viby får sin form och stöd för genomförande.
Den sista byggstenen är det som ofta listas först: bebyggelsen. Och visst är det viktigt, vad som byggs och hur det ser ut. Men det är helheten, hur byggstenarna komponeras och sätts samman som definierar kvaliteten på den stadsdel som möter både besökare och boende: hur husen möter marken, hur byggnaderna sig genom området, i vilka väderstreck gårdar och uteplatser förläggs. Tillsammans med en omsorgsfull gestaltning av de hus som ska byggas skapas ett ramverk för utvecklingen av Viby.

Gemensamma rum

Den första byggstenen i en stadsplan är de platser där vi möts och vistas tillsammans: parker och torg, platsbildningar och skolgårdar som blir lek- och idrottsplatser på kvällar och helger. I detta begrepp ryms både formella platser (torg, lekplatser tex) och informella (träddungar, oplanerad mark). I en ny stadsdel strävas efter att skapa gemensamma rum för olika målgrupper och livsskeden och samtidigt använda dessa platser för att stärka stadsdelens identitet.

Stråk och gator

Gångstråk, cykelvägar och gator i ett område har både praktisk och social funktion. De ska serva byggnader och verksamheter men utgör också den miljö där människor promenerar och cyklar och barn rör sig till och från skolmiljöer och lekkamrater. Hur dessa utformas präglar hur en stadsdel uppfattas och för vem den är utformad.

Bebyggelse

Allt synligt som byggs ingår i byggstenen bebyggelse; bostäder och verksamheter, skola, förskola och idrottshall. I detta skede anges möjliga koncept- material- och färgval för dessa för att visa en riktning och ambitionsnivå för stadsdelen. I senare skede kommer kvalitetsboken kompletteras med ett gestaltningsavsnitt som mer i detalj beskriver förutsättningar och formulerar styrmedel för utformningen av bebyggelsen i Viby.


Hållbar stadsutveckling

Genom att planera Viby som en varierad och gemytlig blandstad med platser och byggnader i gedigna material ska Viby bli en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Detaljplanen utformas så att träbyggnation är möjlig i hela stadsdelen. Gröna rum, stora och små, ger möjlighet till hälsa och rekreation av olika karaktär. Stärkta cykelleder, säkra skolvägar, och tillgång till god kollektivtrafik gör att området kan leva och utvecklas med tiden.