Detaljplanen för Nacka strand dp5 – Berget är nu ute på samråd

Genova och SBB planerar för nya bostäder i Nacka kommun. Planområdet söder om Fabrikörvägen präglas av ett dynamiskt läge i skärningspunkten mellan en framväxande urban bebyggelsemiljö, en rik skärgårdsnatur och en dramatisk topografi med branter mot Stockholms farled. Det övergripande målet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 100 bostäder med centrumverksamhet på bottenvåningen. Utformningen tar hänsyn till nationella kulturmiljöintressen och skydd av natur samtidigt som den främjar övergången av Fabrikörvägen till kommunalt ägande.

Utvecklingen i Nacka strand

Det övergripande syftet med utvecklingen i Nacka strand är att skapa en tät, blandad och levande stadsdel, ett sammankopplat och integrerat stadsrum, attraktiva och kvalitativa rekreationsmiljöer samt att Nacka strand ska vara en stadsdel med stark identitet och en egen attraktionskraft. Vi är stolta över att vara en del av denna utveckling. 

En unik placering med spektakulär utsikt 

Det aktuella bebyggelseområdet, i södra delen av Nacka Strand, består idag av en blandad bebyggelse som reser sig ur skärgårdslandskapets gröna fot. Strax intill den aktuella fastigheten finns en befintlig bostadsmiljö med fyra punkthus som står placerade längs med Fabrikörvägens norrsida mot Saltsjön. Genom en varsam gestaltning av såväl byggnader som landskap är målsättningen att skapa ett vackert gaturum och en rik bostadsmiljö som varsamt möter det omgivande skärgårdslandskapet, med sin rika skogsmiljö. Bebyggelsen markerar platsens kulturhistoriska värde som en del av Riksintresset kring Stockholms farled.

Ledord för gestaltningen 

Ledord för gestaltningen av Fabrikörvägens nya bebyggelse har varit att området som helhet ska ge intryck av grönska, utblick mot vatten och rymd. De nya byggnadsvolymerna utformas utifrån begreppen försiktighet, mjukhet, lugn och måttlighet. Landskapet ges särskild omsorg utifrån begreppen mellanrum, grönska, trädtoppar, anpassning.

Utformning 

De nya bostadshusen utformas med en tydlig, inbjudande front mot Fabrikörvägen och långsmala fotavtryck som sträcker sig upp mot skogen i söder. Det är en samlad bebyggelse, som inordnar sig bakom framförvarande bostadshus. Från farleden utgör bebyggelsen ett diskret tillägg till Nacka Strands silhuett, med mörka volymer som inordnar sig i skogen som fortsatt kringgärdar de nya bostadshusen.

Hällmarksskogen i söder och den magnifika utsikten mot Saltsjön ger en rik gårdsmiljö, bortom fastighetens egna gränser. Den befintliga skogen är utgångspunkt och inspirationskälla för gestaltningen av den nya gårdsmiljön och platsens befintliga vegetation både kompletteras och bevaras. Fyra huskroppar är placerade i en kraftigt kuperad norrsluttning. Mellan byggnaderna sparas och skyddas markvegetation och befintliga träd i så stor utsträckning som möjligt. Där befintlig vegetation påverkas av exploateringen utformas ytorna för att upplevas som en grönskande länk mellan bebyggelsen och den omgivande naturen.

Arkitekt: White arkitekter 

Preliminär tidplan:
Samråd: Vinter 2023–2024 
Granskning: Vinter 2024
Antagande: Vinter 2025
Byggstart: Sommar 2026
Inflyttning: Sommar 2028

Läs mer om projektet på genova.se
Besök Nacka kommuns hemsida