Nordanvinden 3 är nu på samråd

Genova driver tillsammans med Lunds kommun ett planarbete för nya bostäder i centrala Klostergården. Målet är att möjliggöra ca 90 nya bostäder och en mindre lokal för centrumändamål. 

Bevara och utveckla 

Den kulturhistoriska värdekärnan i Klostergården bevaras genom att befintliga byggnader runt torget bevaras i sin helhet. Utvecklingen sker istället på den östra delen av fastigheten som idag utgörs av en låg byggnad och parkering. 

Relatera till befintlig bebyggelse 

Den nya bebyggelsen relaterar till den befintliga bebyggelsen efter Nordanväg, En tydlig lamellbebyggelse med kortsidor mot Nordanväg. 

Siktlinjer och rörelsemönster 

Befintliga fysiska och visuella kopplingar till omgivningen bevaras och förstärks. Utvecklingen med bostäder och lokaler kommer innebära mer ögon på platsen och därmed bidra till en ökad känsla av trygghet. 

Arkitekt: Marge Arkitekter 

Preliminär tidplan:

Samråd: Våren 2024 
Granskning: Vinter 2024 
Antagande: Vår 2025 
Byggstart: Vinter 2025 
Inflyttning: Vinter 2027

Läs mer om projektet på genova.se
Besök Lunds kommun hemsida