En unik kombination av historia och framtid

Detaljplanen för Sankt Lars är nu ute på samråd. Planerna för området kring St Lars hospital, beläget söder om Höje å i södra Lund, är att skapa en mångsidig och levande plats. Med fokus på bostäder och nya arbetsplatser strävar planen efter att bevara och framhäva områdets rika kultur- och naturmiljövärden. I detaljplanen ingår fastigheterna Hunnerup 1 som ägs av Genova och Hunnerup 30 som ägs av Ikano.

Mål och mångsidighet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya och olika användningsområden. Här planeras för nya bostäder, arbetsplatser, café, vårdmottagningar och nya mötesplatser. Det unika med planen ligger i dess förmåga att balansera höga kultur- och naturmiljövärden samtidigt som det skapar plats för moderna livskvalitéer. Målet med utvecklingen är omvandling från ett bildominerat verksamhetsområde till ett mer levande grannskap som befolkas av både boende och verksamma under dygnets alla timmar vilket skapar trygghet men även ett attraktivt område att vistas, bo och verka i.

Historisk bakgrund: St Lars Hospital

St Lars hospital, grundat i slutet av 1800-talet som ett mentalsjukhus, sträcker sig över ett område norr och söder om Höje å. Fastigheten Hunnerup 1, som ägs av Genova och inkluderar den före detta Asylen, är en central del av planen. Ett dedikerat team av landskapsarkitekter, kulturmiljöexperter och arkitekter har samarbetat nära med kommunen för att utforska hur den historiska bebyggelsen kan integreras med nya bostäder i områdets ytterkanter. 

Förnyelse och liv i området

Idag karaktäriseras området av kontor och verksamheter. Genom att komplettera med nya funktioner och bostäder strävar man efter att skapa en levande atmosfär som stärker området. Detta innebär att nya grönområden och gårdar runt bostäderna ersätter asfalt och parkeringsplatser som idag dominerar ytorna mellan husen. 

Kvalitet och omsorg i gestaltningen

Den nya bostadsbebyggelsen planeras med noggrannhet och omtanke för att harmonisera med den befintliga strukturen. Ny bebyggelse placeras så att vyer och siktlinjer av betydelse inte skyms och gestaltningen regleras för att skapa harmoni och respekt mellan befintliga och tillkommande byggnader. Områdets lummiga karaktär ska bibehållas. Detta görs genom att skydda de höga naturvärdena som är starkt förknippade med de gröna kulturmiljövärdena samt biotopskyddade miljöer. Den nya bebyggelsen harmonierar med den omkringliggande kultur- och naturmiljön i fråga om form, material och kulör.

St Larsområdet förbereder sig för en spännande framtid där historia och framtid möts i en harmonisk och levande symbios.

Arkitekt: Strategisk Arkitektur

Preliminär tidplan:
Samråd: december 2023 -februari 2024
Granskning: sommaren 2024
Antagande: vinter 2025
Byggstart: höst 2025
Inflyttning: sommaren 2027

Läs mer om projektet på genova.se
Besök Lunds kommuns planavsnitt