Tack för alla synpunkter kring Jaktvarvet!

På ett nedlagt varvsområde i söderläge, mitt bland Saltsjöbadens villor, inramad av vildvuxen grönska planerar Genova för en bebyggelseutveckling som omhändertar och stärker kopplingen till vattnet, grönskan och skärgården. I samband med detta har vi även genomfört en tidig dialog för att lyssna in och ta del av invånarnas tankar och idéer.

En hållbar stadsutveckling innehåller en dialog med både berörda sakägare och intressenter, med myndigheter och förvaltning. Den tidiga dialogen i stadsutvecklingsprocesser handlar ofta om att inhämta kunskap från de som använder platsen. Att få förståelse för vad som uppskattas i dagsläget och vad som kan utvecklas till det bättre. Därför har vi valt att genomföra en dialog i syfte att lyssna in och ta emot tankar och idéer från invånare. 

På grund av Coronapandemin valde vi att använda en digital dialogplattform, Place to Plan, där deltagare, på karta, kunnat markera platser med befintliga kvaliteter samt markera platser som behöver utvecklas för att bli mer attraktiva och användbara. Respondenterna har även haft möjlighet att ge synpunkter på visionsbilder för områdets utveckling samt utveckla sitt resonemang och åsikt i fritext.

Dialogen genomfördes i början av 2021 och resultatet har sammanställts och använts som underlag för utvecklingsförslaget och planarbetet. När detaljplanen är ute på samråd och granskning finns möjlighet att lämna in formella yttranden.

Projektets drivkrafter grundar sig i att öppna upp platsen, låta den vara en fortsättning på kringliggande bebyggelsestruktur och stärka kopplingen till vattnen. Detta bekräftades också i resultatet från dialogen där ett flertal av de inkomna platsmarkeringarna på kartan var förslag på utveckling av platsen för att säkerställa tillgängligheten till vattnet, att tillvarata platsen på ett bättre sätt och vikten av att området är upplevs mer öppet än i nuläget.

Ett antal av synpunkterna handlade även om skalan på framtida bebyggelse, där de flera svaranden önskade en skala som harmonierar med omgivande bebyggelse och ett våningsantal på två eller tre våningar.

Majoriteten av synpunkterna kring vilken typ av aktiviteter som kan tillföra ett värde till platsen, kan kopplas till båtliv och det marina, här föreslogs bland annat utegym, bastu, möjlighet att hyra kajak eller SUP.

”Synd att inte ta tillvara på platsen bättre än idag. Måste gå att göra något trevligare än som det ser ut idag”
Man 40-49 år, intresserad av att flytta hit

”Ta bort det fula staketet och öppna upp området så att man kan ta sig till vattnet och kajkanten”
Kvinna 40-49 år, intresserad av att flytta hit

”Begränsa antalet lägenheter. Inte för höga hus, max 3 våningar. Arkitekturen skall flyta in och signalera skärgård. Trafiken får absolut inte bli för tung in på lilla Jaktvarvsvägen”
Kvinna 30-39 år, boende i närområdet

Läs gärna mer och följ projektet via https://genova.se/genova/stadsutveckling/jaktvarvet/